Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2013

waybooloo
2381 1055
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viasamozatrucie samozatrucie
waybooloo
5112 bde5
Reposted fromcorazon corazon viathefirstdrop thefirstdrop
waybooloo
Urodziłeś się, ponieważ będziesz dla kogoś bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viasamozatrucie samozatrucie
waybooloo
8993 9850
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie
waybooloo
3617 85ad
Reposted fromthegirl thegirl viasamozatrucie samozatrucie
waybooloo
9051 f348
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie
waybooloo
9065 6631 500
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie
waybooloo
9151 9d22
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie
waybooloo
6430 a799
Reposted fromTeardrops Teardrops viasamozatrucie samozatrucie
0183 89d3

detention:

queued~bye.

Reposted fromunco unco viasamozatrucie samozatrucie
waybooloo
waybooloo
waybooloo
3421 040a
waybooloo
0636 18f8 500
Reposted frommaliwa maliwa viabananowyczipsxD bananowyczipsxD
waybooloo
4806 0040
waybooloo
0852 2073
Reposted fromrisky risky viainyourheart inyourheart
waybooloo
waybooloo
Jeśli się kogoś kocha to się go nie zostawia, tylko dlatego że przytrafiły się gorsze dni.
— my think
waybooloo
Nigdy nie wiesz, kiedy miłość przyjdzie.
Oczywiście nie można o niej za dużo myśleć, bo wtedy nie przyjdzie,
ale w końcu to sie stanie, i stanie sie jasne, że warto było marzyć..
i czekać
— Lisy do M.
Reposted fromoluuu oluuu viainyourheart inyourheart
waybooloo
7536 c6f9 500
every time she closed her eyes
Reposted fromBetterDays BetterDays viainyourheart inyourheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl